bogdaniec01 bogdaniec02 bogdaniec03 bogdaniec04 bogdaniec05 bogdaniec06 bogdaniec07 bogdaniec08 bogdaniec09 bogdaniec10
PL EN DE
Znajdujesz się w: Strona główna / Stypendia

Stypendia

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BOGDANIEC W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156
ze zm.) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym
w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

 

Pomoc materialna przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
  dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
   i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom
  i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych
  dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak
  niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

1)      rodziców niepełnoletniego ucznia;

2)      pełnoletniego ucznia;

3)      dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego;

4)      z urzędu.

 

STYPENDIUM SZKOLNE

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm
lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do przyznania
stypendium szkolnego nie może być większa niż kwota 514.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie:
do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich
- do dnia 15 października 2016r.

 

 

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Bogdaniec.
 • uczniom, którzy otrzymują inne stypendium o charakterze socjalnym, kiedy ich kwota łącznie przekracza dwudziestokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (obecnie 2360 zł.),
   a w przypadku słuchaczy kolegiów osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (obecnie 2124 zł.).

 

Stypendium szkolne przydzielane jest w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
  w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 1. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, pomocy naukowych. Wydatki przyznane na pomoc rzeczową winny być udokumentowane fakturami lub rachunkami. Wydatki na ten cel mają dotyczyć roku szkolnego, na który przyznano stypendium szkolne (przyjmowane będą faktury za zakup podręczników i przyborów dokonany w miesiącu lipcu i sierpniu).
 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na  podstawie dokumentów potwierdzających ich powstanie i wysokość.

 

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:

 1. wniosek
 2. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku:
  • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych      w 2015r.
   z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy
   w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa
   do zasiłku);
  • oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
  • zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
   o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).

Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 1. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych (zgodnie z § 1  pkt 2 pkt d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
  z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 poz. 1058) przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.)
 2. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika;
 3. oświadczenia o otrzymywanych stypendiach;
 4. odcinek renty / emerytury;
 5. oświadczenia o dodatkowym dochodzie;
 6. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta
ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia
o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu
ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony,
bez względu na tytuł i źródło uzyskania dochodu, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych
oraz z innych źródeł sumuje się.

 

Do miesięcznej wysokości dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
 • zasiłku celowego,
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 • wartości świadczeń w naturze,
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie
  o działaczach  opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych
  z powodów politycznych,
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,
 • świadczenia wychowawczego 500 +”, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa
  w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  

ZASIŁEK SZKOLNY

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który mieszka na terenie gminy Bogdaniec, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są, w  szczególności:

1)      śmierć opiekuna,

2)      nagła choroba lub długotrwała choroba,

3)      zniszczenie  lokalu mieszkalnego wskutek klęski żywiołowej,powodzi, pożaru, kradzieży itp.

 

Do wniosku o zasiłek szkolny należy załączyć dokument potwierdzający zaistnienie zdarzenia.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

 1. pieniężnej na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym;
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym; 

raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące
od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.


ZAŁĄCZNIKI  DO POBRANIA:

 

1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
w formie stypendium szkolnego 2016/2017

 Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia

 -   Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 -  Wydatki kwalifikowane do stypendium

 2.      Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego 2016/2017

 

 

UG Bogdaniec
 • Lubuski Urząd Wojewódzki
 • OWES
 • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Lubuskie warte zachodu
 • Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
 • Kraina Szlaków Turystycznych
 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Gazeta Lubuska
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Pro Europa Viadrina
 • Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x