bogdaniec01 bogdaniec02 bogdaniec03 bogdaniec04 bogdaniec05 bogdaniec06 bogdaniec07 bogdaniec08 bogdaniec09 bogdaniec10
PL EN DE
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2012-08-14

Informacja o stypendiach i zasiłkach szkolnych

 

INFORMACJA NA TEMAT POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH
NA TERENIE GMINY BOGDANIEC

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

 

Pomoc materialna przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
  i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
  i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

1.     rodziców niepełnoletniego ucznia;

2.     pełnoletniego ucznia;

3.     dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Mogą być również przyznawane z urzędu.

 

STYPENDIUM SZKOLNE

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Bogdaniec.

Uczniowie, którzy mieszkają w bursach i internatach mogą starać się o przyznanie stypendium szkolnego w gminie, w której są zameldowani na stałe.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Formularz wniosku o stypendium szkolne jest dostępny w holu Urzędu Gminy w Bogdańcu
oraz w pokoju nr 13 w Referacie  Finansów Urzędu Gminy w Bogdańcu. Ponadto jest możliwość pobrania formularza ze strony internetowej www.bogdaniec.pl z zakładki „stypendia”.

 

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:

1.     wniosek

2.     zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości  dochodów uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku:

·         zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

·         zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w 2011 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;

·         zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku);

·         oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;

·         zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).

Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

3.     zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych (zgodnie z § 1  pkt 2 e Rozp. R.M. z dnia 29  lipca 2009r., przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł.)

4.     wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika;

5.     oświadczenia o otrzymywanych stypendiach;

6.     odcinek renty/emerytury;

7.     oświadczenia o dodatkowym dochodzie;

8.     zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

  

 Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

A.     całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

B.     pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, pomocy naukowych. Wydatki przyznane na pomoc rzeczową winny być udokumentowane fakturami lub rachunkami. Wydatki na ten cel mają dotyczyć roku szkolnego, na który przyznano stypendium szkolne (przyjmowane będą faktury za zakup podręczników
i przyborów dokonany w miesiącu sierpniu).

C.     całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na  podstawie dokumentów potwierdzających ich powstanie i wysokość.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w innych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

 

Podstawą do udzielenia pomocy edukacyjnej nie jest jedynie zła sytuacja materialna ucznia, ale przede wszystkim istnienie określonych potrzeb edukacyjnych. Udzielenie uczniowi pomocy
w odpowiedniej formie (właściwych zajęć wyrównawczych, edukacyjnych, terapeutycznych, zaspokojenie specyficznych potrzeb wynikających z procesu edukacji) jest uwarunkowane jego rzeczywistymi potrzebami edukacyjnymi.

Dodatkowymi zajęciami może być nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne. Pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym może być np. tornister podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, atlas historyczny, encyklopedie, instrumenty muzyczne, pokrycie kosztów abonamentu internetowego czy mikroskop. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. strój na zajęcia wychowania fizycznego, obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły strój szkolny) lub z jego zainteresowaniami i rozwojem jego zdolności (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

 

 

 

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Bogdaniec.

 

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów – 1638 zł w roku szkolnym.

 

Z dniem 1 października 2012 r. obowiązywać będą nowe kryteria dochodowe.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17  lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

1.    dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 542 zł,

2.    dla osoby w rodzinie – w wysokości 456 zł.

Ponadto według  § 1 pkt 2 d przyjmowane będzie, że dochód  miesięczny z  1 hektara przeliczeniowego będzie wynosił 250 zł.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który mieszka na terenie gminy Bogdaniec, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są, w  szczególności:

1)     śmierć opiekuna,

2)     nagła choroba lub długotrwała choroba,

3)     spalenie, zalanie, okradzenie lub inne zniszczenie lokalu mieszkalnego.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy załączyć dokument potwierdzający zaistnienie zdarzenia.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

A.     pieniężnej na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym;

B.     pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym 

raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

 

UG Bogdaniec
 
 • Lubuski Urząd Wojewódzki
 • OWES
 • Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Lubuskie warte zachodu
 • Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego
 • Kraina Szlaków Turystycznych
 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Gazeta Lubuska
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Pro Europa Viadrina
 • Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x